Konsultverksamhet, Resultatinriktad, Produktionstillförlitlighet, Underhåll
Hem Om IDCON Tjänster Artiklar & tips Böcker Kontakt Web Karta  
Underhållsföretag IDCON INC

Arbetssätt i en organisation som jobbar i ett partnerskap

Christer Idhammar
Underhållskonsult Christer Idhammar är Founder and CEO för IDCON INC, ett företag som startades 1972 som Idhammar Konsult AB.
Konsulterna på Idcon är specialister inom management av underhåll, de arbetar med planering och beredning, tillståndskontroll, driftsäkerhet och utbildning inom underhåll. Idcon har även publiserat böcker i tillståndskontroll, planering och beredning, resultatorienterat underhåll samt förebyggande underhåll.
Skicka era synpunkter till info@idcon.com
Läs mer om våra böcker angående förebyggande underhåll, driftsäkerhet och planering

Jag har skrivit mycket om att arbeta i ett partnerskap i stället för att arbeta i ett kund och leverantörförhållande mellan drift och underhåll. Jag får många frågor och kommentarer som resultat av tidigare krönikor som beskrivit ovanstående.

Här gör jag en sista sammanfattning av vad skillnaden mellan en traditionell organisation där underhållsavdelningen betraktas som en leverantör av service och en organisation som jobbar i ett partnerskap.

Partnerskapet omfattar drift, underhåll och anläggning. 

Element

Servisfokuserad
organisation

Organisation
i Partnerskap

Kommentarer

Nyckelfaktor

Underhållskostnad/Ton

Kvalitetsvolym/Tillv.kostnad

Driver organisationen att gemen-
samt fokusera påkonkurrenskraft,
helhetssyn och totala resultat.
Fokuseringen måsta vara att
implementera de aktiviteter som
påverkar totala kostnader oavsett
vilken budget bsom betalar.

Anläggning

Specification vid upphandling
inkluderar sällan professionell
analys av lägsta livstidskostnad.
Driftmässighet och underhålls-
mässighet är ofta teoretiska
begrepp. Grundläggande
konstruktion förbigås.
 Se exempel bild 1.  

Drift och underhållsaspekter
För tillförlitlighet och
DU mässighet inkluderas i specifikationer genom att drift
och underhållspersonal
engageras tidigt i ett projekt. 

Detta kräver ett långsiktigt
investeringstänkande.
År oftast mer framgångsrikt i
privat ägda företag.

Reliability.
Tillförlitlighet

Ses ofta som ett ansvar för
Underhållsorganisationen.
Mäter ofta bara tillgänglighet
Eller OEE, Overall Equipment
Efficiency

Reliability eller tillförlitlighet
omfattar Kvalitet, Hastighet
 och Tidseffektivitet för både
process och utrustning.

Bättre produktionstillförlitlighet
driver ner kostnader.
Ett gemensamt mätetal driver ett
partnerskap.

Produktions-
rapporter

Dokumenterar productions-
Förluster per avdelning. T.ex
Drift, Mekaniskt Underhåll,
Elektriskt underhåll etc.

Beskriver problemen. Utser
problemägare. Löser problemet.
Dokumenterar lösningen.
Delger och utbildar
medarbetare i lösningen.

En förändring från att fråga
Vem?Till att fråga Varför? För-
stärker partnerskapet.

Analys av
 Grundorsak av
fel

Kallas ofta felanalys.

Kallas eliminering av
problem.

Termen ‘fel” syftar ofta på
Utrustning och därför underhåll.
Termen ‘Problem” inkluderar
process såväl som underhåll t.ex
Kvalitetsförluster, Tidsförluster
och Hastighetsförluster.

Flexibilitet

Operatörer kör utrustningen och
Underhållspersonal underhåller.

Som ett minimum utför
operatörer de flesta
 inspektioner av produktions-
utrustning. Dom är utbildade i
att utföra inspektioner och hur utrustningen fungerar.

Operatöere kan ofta göra  minst
50% av alla grundläggande
 Inspektioner. Detta kommer att
Sänka kostnaden för förebyggande underhåll väsentligt.
Det är ett viktigt steg mot större
Integration mellan drift och
underhåll.

Prioriteter på underhållsarbeten.

Prioriteter sätts ofta av beställaren
 som oftast är driften. Prioriteter
är ofta känslomässiga.

En prioritetsguide har bestämts
gemensamt mellan drift och
underhåll.

Den vanligaste orsaken till varför
planerare inte planerar är känslo-
mässiga prioriteter, som avbryter
 pågående arbeten. Dessa,
prioriteter är ofta  bestämda av
”kunden”som ofta represenerar
 driften.
 En servicebaserad underhålls-
organisation uppmuntrar en
“Yes Sir” mentalitet.
 I ett partnerskap sätts prioriteter
Baserat på vad som är viktigast
för hela organisationen.

Planering och
Schemaläggning
-Sstopparbeten

Drift och underhållsarbeten i
Olika scheman.
Scheman kan lätt ändras av
driften utan inblandning från
underhåll.

Ett gemensamt schema.
Förändringar görs alltid
 Gemensamt mellan drift och
underhåll.

Arbetssättet förstärker ett
partnerskap och är mer
 produktivt.

Planering och
Schemaläggning
- Arbeten under drift

Arbeten adderas ofta till scheman
På morgonen samma dag som de
Skall utföras. Arbetssättet
accepteras av underhålls-
avdelningen.

Nästa dags schema stängs
kl.11.00 dagen innan de skall
utföras.
Arbeten delas ut till utförande
 personal dagen innan de skall
 utföras. Mindre än 5% av schemavolymen förändras.

Påverkar en förändring i
arbetssätt mot ett partnerskap.
Ökar produktiviteten.

Ansvar för
underhållskostnader.

Driften beställer ca 70% av alla
Jobb. Underhållsansvarig måste
förklara budgetöverskridelser.

Gemensamt ansvar för
tillverkningskostnader.

Påverkar ett arbetssätt mot
Partnerskap. Beslut fattas baserat
 Påvad som är bäst för hela
 företaget.

Underhållspersonal
På skift

Relativt många personalresurser
På skift för att täcka vad som
eventuellt kan hända.
Resurserna är ofta dåligt
utnyttjade.

Mycket få eller inga
underhållspersoner på skift
därför att man undanröjt
problem.

Färre underhållsresurser på skift
Leder till att operatörer kommer
Att göra mer underhållsarbeten.

Bild 1 visar ett exempel på bra underhållsmässighet  Den portabla lyftarmen, justerbultar för motoruppriktning, dräneringsventil, Fasta mätpunkter för vibrationsanaly. Picture courtesy of ABS Pump AB.

Tillförlitlig
Produktion

Tillförlitlig
Process

Tillförlitlig
Utrustning

Life Cycle
Cost Design och
Upphandling.

Hem  |   Om IDCON  |   Tjänster  |   Artiklar & tips  |   Böcker  |    Kontakt  |   Web Karta