Konsultverksamhet, Resultatinriktad, Produktionstillförlitlighet, Underhåll
Hem Om IDCON Tjänster Artiklar & tips Böcker Kontakt Web Karta  
Underhållsföretag IDCON INC

Helhetssyn på Utrustningsdriftsäkerhet. (del 3)

Christer Idhammar
Underhållskonsult Christer Idhammar är Founder and CEO för IDCON INC, ett företag som startades 1972 som Idhammar Konsult AB.
Konsulterna på Idcon är specialister inom management av underhåll, de arbetar med planering och beredning, tillståndskontroll, driftsäkerhet och utbildning inom underhåll. Idcon har även publiserat böcker i tillståndskontroll, planering och beredning, resultatorienterat underhåll samt förebyggande underhåll.
Skicka era synpunkter till info@idcon.com
Läs mer om våra böcker angående förebyggande underhåll, driftsäkerhet och planering

(del 1)  (del 2)  (del 3)  (del 4)  (del 5)

I den här krönikan kommer jag att fortsätta att beskriva en helhetssyn på de element som påverkar en maskinell utrustnings driftsäkerhet och kostnad. Som framgår av bilden behandlade jag de blå rutorna från upphandling, förråd till renovering och förebyggande av problem i föregående krönika.

Här fortsätter jag med att behandla de aktiviteter som påverkar teknisk livslängd och kostnader under den tid en komponent används i producerande utrustning.

Efter det att ni identifierat, dokumenterat och försäkrat er om gjort alla de aktiviteter som förebygger uppkomsten av problem verkligen utförs så blir nästa steg att utföra resterande underhåll så effektivt som möjligt.

Hur det går till att utföra resterande underhåll så effektivt som möjligt är återigen inget nytt.

Det ”nya” ligger i att verkligen utföra aktiviteterna så bra som det är möjligt. Det som skiljer de bästa organisationerna från andra är inte att dom gör något nytt och annorlunda, skillnaden ligger i att dom utför det som överenskommits med precision. Skillnaden mellan “veta” och”utföra” är liten i bra organisationer och stor i sämre organisationer.
I de bästa organisationerna mäts också att resultat genereras. T.ex genomsnittlig vibrationsnivå går ner, antal motorfel minskas etc.

Resterande underhåll utförs mer effektivt om uppstådda fel indikeras så tidigt som möjligt innan de leder till haverier. Detta görs genom rätt utförda inspektioner inkluderande grundläggande inspektioner, vibrationsmätningar, analys av slitagepartiklar etc. En annan viktig del av tidig identifiering av arbeten är att prioritera rätt. Prioritering av arbeten är ofta ett av de element i en underhållsprocess som behöver förbättras, och som kan så göras med relativt liten insats. Enligt min uppfattning så finns det två prioriteter:

  1. Utför arbetet omedelbart
  2. Utför arbetet vid en begärd tidpunkt senare än i dag

Ofta överprioriteras arbeten från beställare, därför att man litar inte på att arbetet blir utfört i tid om man inte ger det hög prioritet. Det leder till att underhållsscheman ofta ändras och efter en tid överges dagliga underhållsscheman som ett styrmedel. Användande av dagliga scheman som ett verktyg att effektivt utnyttja egen och utomstående personal, är en av de största kvarvarande förbättringspotentialerna i de flesta underhållsavdelningar.

Sitt ner med nyckelpersoner inom drift och underhåll och kom överens om vilka omständigheter som identifierar att ett arbete är akut och vilka riktlinjer som identifierar att arbete får vänta t.x tre dagar innan det utförs. Använd sedan denna guide för att tillsammans sätta prioroiteter på alla beställda arbeten.

  • Om någon vill ha ett exempel på en prioritetsguide kontakta mej på info@idcon.comattn C Idhammar så sänder jag den till er.

När ett arbete har identifierats tidigt ges någon i organisationen tid och möjlighet att planera arbetet. Återigen är det viktigt att förstå att Planering skall ske före Schemaläggning. Planering innebär kortfattat att bestämma Vad som skall utföras, Hur det skall utföras och Vilka resurser och tid som behövs. Schemaläggning innebär kortfattat att bestämma När arbetet skall utföras och av Vem. Det är nödvändigt att upprepa ovanstående. Dagliga scheman är oftast bara scheman men de flesta arbetena i dessa scheman är inte planerade.

Planering = Vad, Hur, Tid
Schemaläggning = När,

Hör gärna av er med kommentarer och frågor till info@idcon.comatt Christer Idhammar. Besök www.idcon.com och delta i någon av våra enkäter.

Hem  |   Om IDCON  |   Tjänster  |   Artiklar & tips  |   Böcker  |    Kontakt  |   Web Karta